Leczenie uzdrowiskowe/sanatoria

Pacjent onkologiczny może w trakcie leczenia, po leczeniu wnioskować o finansowanie wyjazdu do sanatorium.

Należy odróżnić kilka możliwych sposobów finansowania.

 

  • Finansowane przez NFZ

Pierwszym krokiem jest „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.” Skierowanie zawiera wskazanie jaki rodzaj leczenie i w jakiej formie jest zalecany dla pacjenta.

Uzdrowisko:  nadmorskie,  nizinne,  podgórskie,  górskie. Rodzaj świadczenia: uzdrowiskowe leczenie szpitalne,  uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne, uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne, uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowa rehabilitacja w sanatorium (źródło – wzór skierowania do uzdrowiska NFZ)

Krokiem drugim jest – opis stanu pacjenta. Wykonuje je lekarz kierujący.

Krok trzeci – kopie dokumentów – lekarz wskazuje czy należy dołączyć wyniki badań „W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych prosimy dołączać kserokopie tychże dokumentów.”

Krok czwarty – dostarczenie skierowania – „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście.”

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Krokiem piątym jest – rejestracja – skierowanie dostarczone do NFZ jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer.

Krok szósty – przekazanie skierowania – „Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.”

Krok siódmy – listowne powiadomienie – potwierdzenie lub odmowę o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego otrzymuje się listownie.

Krok ósmy – termin wyjazdu – po powiadomieniu o zakwalifikowaniu się do leczenia zostanie przesłana również drogą listowną informacja o terminie wyjazdu. Jak wskazuje NFZ na swojej stronie „Obecnie średni czas oczekiwania to ok.  2 lata.”

„O terminie wyjazdu zostaniesz powiadomiony listownie na minimum 14 dni przed turnusem.”

Etap realizacji skierowania można sprawdzić za pomocą indywidualnego numeru w wyszukiwarce

Pełna informacja

Podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

  • Przeciwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią:

4) czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:

  1. a) 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
  2. b) 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych

– od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego. Źródło

 

  • Finansowanie przez ZUS

„Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

– jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),

– pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

– pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

– podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,

– starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Szczegółowe informacje na stronie ZUS

  • Finansowane przez KRUS

„KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. – podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.”

Więcej informacji na stronie: KRUS

Aby skorzystać z rehabilitacji niezbędna jest akceptacja lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS.

 

Wsparcie psychologiczno-społeczne – III sektor

To co warto zrobić już na początku leczenia to skorzystać z dostępnych lokalnie ofert NGO. Organizacje pozarządowe prowadzą działania na rzecz wspierania pacjentów onkologicznych, osób po leczeniu, ich otoczenia, rodziny. Oferują wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Organizują szkolenia, warsztaty, zajęcia terapeutyczne, konsultacje specjalistyczne. Mogą pomóc w aktywizacji zawodowej. Dodatkowo pełnią rolę informacyjną. Posiadają bazę kontaktów instytucji, organizacji regionalnych i placówek medycznych. Posiadają doświadczenie osób, grup i środowisk związanych z profilaktyką, leczeniem pacjentów onkologicznych.

 

Onkopolisa – profilaktyka

Na rynku finansowym pojawił się nowy produkt ubezpieczeniowy, który oferuje ochronę finansową lub medyczną w przypadku zdiagnozowania choroby nowotworowej. Oferty onkopolis zawierają również dodatkowe opcje jak wypłata świadczenia dla rodziny ubezpieczonego w razie jego śmierci oraz wsparcie w zakresie profilaktyki. Ochrona na jaką możemy liczyć w związku z korzystaniem z produktu, tak jak w przypadku większości produktów ubezpieczeniowych, zależy od wysokości składek oraz zapisów umowy.

Zestawienia kilku onkopolis oraz elementy na jakie warto zwrócić uwagę przygotował portal ubezpieczeniakredytowe – polecamy.

Serdecznie polecamy publikację: Pomoc socjalna – przewodnik dla pacjenta z chorobą nowotworową. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przewodnik został wydany w 2012 roku – pewne informacje mogą wymagać aktualizacji.