Diagnoza stanowi zasadniczo początek leczenia. Lekarz na podstawie badań, przy podejrzeniu choroby nowotworowe, zakłada pacjentowi kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), która towarzyszy mu przez całą drogę hospitalizacji i diagnostyki.

Karta DiLO/ pakiet onkologiczny

Karta ułatwia choremu poruszanie się w systemie opieki medycznej, pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Karta dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia. Proces trwa do momentu kiedy po zakończeniu leczenia pacjent trafia z powrotem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Diagnostyka składa się z kilku etapów. Od momentu, gdy pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących na konsultację, do postawienia diagnozy nie powinno upłynąć więcej niż 9 tygodni.

Szybka terapia onkologiczna

„Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm). Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.”

Pakiet onkologiczny to potoczne określenie aktów prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną.

 

Świadczenie socjalne

Pacjenci chorzy na raka mogą się ubiegać o zasiłki, rentę i odszkodowanie.

  1. Zasiłek chorobowy

Stwierdzenie niezdolności do pracy wskazuje lekarz. Początkowo korzystamy ze zwolnienia lekarskiego.

Za pierwsze 33 dni, wskazanej niezdolności do pracy wynagrodzenie wypłaca nam pracodawca lub jeśli przekroczyliśmy 50 rok życia za 14 dni. Po tym czasie ze zwolnienia lekarskiego przechodzimy na zasiłek chorobowy i nasze wynagrodzenie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Łączny czas zwolnienia oraz zasiłku chorobowego nie może przekroczyć 182 dni w jednym roku kalendarzowym.

W tym okresie wysokość wypłacanych środków to 80% naszej pensji. Podstawą do udzielenia zwolnienia jest przedłożenie zaświadczenia ZLA. Przy dłuższych zwolnieniach powoływana może być komisja lekarska, która ustali czy zwolnienie jest zasadne.

  1. Świadczenie rehabilitacyjne

Po upływie 182 dni osobie która nadal jest niezdolna do powrotu do pracy przysługuje prawo do złożenia wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rehabilitacyjnego.

Może on być wypłacany maksymalnie przez 12 miesięcy.

Aby uzyskać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego należy zgłosić się do lekarza orzecznika ZUS oraz na specjalną komisję lekarską. Świadczenie rehabilitacyjne wskazuje, że osoba chora nadal jest niezdolna do pracy, jednak dalsze leczenie i rehabilitacja mogą mieć pozytywny wpływ na jej stan zdrowia, a tym samym na przyszłą zdolność do pracy.  Zarówno w czasie przebywania na zasiłku chorobowym jak i na świadczeniu rehabilitacyjnym nie wolno pracować.

Wysokość świadczenia to przez pierwsze 3 miesiące 90% wysokości zasiłku chorobowego (czyli 90% z 80% naszej pensji), zaś w kolejnych miesiącach 75%.

  • Renta w przypadku niezdolności do pracy

„Według ZUS osobą niezdolną do pracy jest ta, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej i nie rokuje odzyskania tej zdolności nawet po przekwalifikowaniu się. Częściowo niezdolny to ktoś, kto w znacznym stopniu utracił możliwość pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.”

Rencista – o ile nie jest całkowicie niezdolny do pracy – może podjąć pracę i osiągać miesięczny przychód w wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

  1. Renta szkoleniowa

„Osoby, w stosunku do której została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i spełniającej łącznie następujące warunki: jest niezdolna do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy.” http://www.zus.pl/renta-szkoleniowa

Renta szkoleniowa przez okres 6 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy.

  1. Zasiłek pielęgnacyjny z ZUS

Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł przysługuje każdej osobie, u której stwierdza się niezdolność do samodzielnej egzystencji. Dodatek ten wypłacany jest łącznie z rentą, emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy.

  1. Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem, które ukończyło 14 lat, lub dorosłym chorym członkiem rodziny (np. dziadkiem, małżonkiem, rodzicem).

  • Renta socjalna

Pobierając rentę socjalną można podjąć zatrudnienie lub też działalność gospodarczą i osiągać przychody. Jednakże prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu za miesiąc, w którym dana osoba osiągnęła przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

  • Zasiłek na leki

Świadczenie wypłacane przez opiekę socjalną osobom przewlekle chorym o niskich dochodach, w tym również  pacjentom onkologicznym. Pokrywa ono część wydatków poniesionych na leki w danym miesiącu na podstawie okazanych faktur. „Zasiłek przysługuje osobom samotnym, których dochody nie przekraczają 634 zł miesięcznie, oraz osobom w rodzinie z dochodami poniżej 514 zł na osobę.”

Polecamy także: poradnik – pomoc socjalna