Pacjent onkologiczny jest objęty ochroną. Aby w pełni korzystać z praw jakie przysługują osobie walczącej z chorobą nowotworową warto dobrze poznać regulacje prawne w tym zakresie.

Prawa pacjenta w Polsce

Dokumentem regulującym prawa pacjentów, w tym pacjentów onkologicznych w Polsce jest Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ).

Przepisy zawarte w tym akcie prawnym określają obowiązki organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. (Art. 2. Ustawy)

Pomocna może okazać się również broszura informacyjna NFZ – Zrozumieć Prawa Pacjenta. podstawowe wiadomości w organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Opracowanie przedstawia stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Warto zwrócić szczególną uwagę na omówienie aktów prawnych – większość z nich jest nadal aktualna.

Wśród nich m.in.

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 2004 Nr 166, poz. 1 z późn. zm.)

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. U. UE. L. 2011 Nr 88, poz. 45)

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2012 Nr 159 z późn. zm.)

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013, poz. 1248)

Europejska karta praw pacjenta onkologicznego

Europejska Karta Praw Pacjenta Onkologicznego: Katalizator zmian w zakresie nierówności związanych z leczeniem nowotworów w Europie.

„4 lutego 2014, Strasburg, Francja. W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przedstawiono Europejską Kartę Praw Pacjenta Onkologicznego, będącą efektem wyjątkowej współpracy między organizacjami reprezentującymi pacjentów, liderami z dziedziny opieki zdrowotnej (w tym dwoma byłymi ministrami zdrowia i laureatem nagrody Nobla) oraz członkami międzypartyjnej grupy Posłowie do PE przeciwko rakowi.”

Dokument powstał w wyniku partnerstwa pod kierownictwem EEC (European Cancer Concord). Stanowi wezwanie do działania na rzecz usunięcia nierówności wśród pacjentów onkologicznych w Europie.

Artykuł 1. Każdy obywatel Europy ma prawo otrzymywać najdokładniejsze informacje i czynnie

uczestniczyć w opiece związanej ze swoją chorobą.

Obywatelom Europy należy zapewnić:

1.1. Oparte na dowodach interwencje w zakresie zdrowia publicznego, mogące zapobiegać

chorobom nowotworowym.

1.2. Najlepsze badania przesiewowe oraz usługi diagnostyczne, które w celu zapewnienia ich

optymalnej jakości muszą być poddawane akredytacji i harmonizacji.

1.3. Prawo dostępu do wszystkich informacji na temat swojego zdrowia, a także aktywnego

uczestnictwa w podejmowaniu decyzji leczniczych.

1.4. Adresowane do pacjenta strategie informacyjne, w zrozumiałej formie i języku, stanowiące o

jego prawie do optymalnego leczenia na wszystkich etapach.

1.5. Informacje, że jednostka lub centrum lecznicze spełnia uzgodnione wymogi jakościowe w

zakresie specjalistycznego leczenia danej choroby nowotworowej.

(…)

Artykuł 2. Prawo każdego obywatela Unii Europejskiej do optymalnego i terminowego dostępu do

odpowiedniej, specjalistycznej opieki, opartej na badaniach naukowych i innowacjach.

Obywatelom Europy należy zapewnić:

2.1. Dostęp do sprawdzonych metod diagnostycznych, umożliwiających dokładne i jak najszybsze

rozpoznanie nowotworu.

2.1.a. Dokładny i współczujący sposób przekazania rozpoznania przez doświadczonego lekarza

specjalistę.

2.2. Szybki dostęp do optymalnej, odpowiedniej opieki specjalistycznej o wysokiej, jakości, w tym

do udziału w badaniach klinicznych i innowacjach, w celu zapewnienia jak najlepszych

wyników.

Fragmenty pochodzą z opracowania Stowarzyszenia Onkologii Translacyjnej – tekst źródłowy dostępny online

Oryginalny dokument ENG

A Catalyst for Change: The European Cancer Patient’s Bill of Rights ENG

Więcej opracowań EEC

 

Pacjent onkologiczny pod ochroną

Osoba na zwolnieniu chorobowym jest objęta ochroną – nie można jej wypowiedzieć umowy. Okres ochronny nie jest jednak jednakowy dla wszystkich. Jeśli pracujemy w jakimś zakładzie krócej niż pół roku, to wynosi on tylko trzy miesiące. Jeśli pracujemy dłużej niż pół roku, to jesteśmy pod ochroną przez okres 182 dni, czyli do końca okresu, w którym ZUS wypłaca nam zasiłek chorobowy.

W przypadku kiedy ZUS przyzna nam potem świadczenie rehabilitacyjne, okres ochronny wydłuża się o kolejne trzy miesiące. http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,22617452,czy-powiesz-szefowi-ze-masz-raka.html

 

 

http://www.puo.pl/dla-pacjentow/prawa-pacjentow