Polityka prywatności i Cookies strony internetowej Fundacji Onkologicznej „Drugie Życie”

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

 1. Administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem fundacjadrugiezycie.konin.pl (dalej jako: ”Strona” lub „Serwis”) a także Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na Stronie jest Fundacja Onkologiczna „Drugie Życie” z siedzibą w Koninie przy ul. Zakładowej 5 E, NIP: 6653012945, KRS: 0000723659.
 2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 3. listownie na adres: ul. Zakładowa 5E, 62-510 Konin
 4. mailowo na adres: fundacjaonkologiczna@o2pl
 5. telefonicznie pod numerem telefonu: : 517-453-173 lub 690-322- 170.

1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Gwarantujemy Ci poufność przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Twoje dane osobowe są gromadzone przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pozyskujemy informacje o Użytkownikach Strony  i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez informacje dobrowolnie wpisywane w ramach wiadomości e-mail kierowanych do Administratora,
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

Dane Użytkowników Serwisu

Dane wszystkich Użytkowników Serwisu (w tym adres IP Komputera i/lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz rejestrowane w logach systemowych), przetwarzane są przez Administratora w celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw

Dane Użytkowników Serwisu, kierujących do Administratora wiadomości e-mail na adres mailowy podany na Stronie

Użytkownik Serwisu może na podany na Stronie adres poczty elektronicznej kierować do Administratora wiadomości o treści zależnej od woli Użytkownika Serwisu (np. zgłoszenie do podjęcia działań w ramach wolontariatu / zapytania dotyczące sposobu działania Fundacji / informacji o chęci wsparcia Fundacji).

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania w zakresie danych minimalnych jest usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO polegający na realizacji kontaktu z Użytkownikami Serwisu celem wsparcia działalności Fundacji, zaś w zakresie danych podanych dodatkowo podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda.

Informujemy, że podanie danych i ich zakres jest dobrowolne, jednak w pewnym minimalnym zakresie (adres e-mail, imię i nazwisko) jest konieczne dla odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wtedy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 • RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,

Prawo dostępu do danych osobowych obejmuje prawo do uzyskania przez Ciebie potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe a jeżeli ma to miejsce- także prawo do informacji o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu a także o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • prawo do żądania sprostowania i / lub uzupełnienia danych osobowych,

Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli dane te są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełniania Twoich  danych osobowych, jeśli dane te są niekompletne.

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

Prawo do usunięcia danych obejmuje Twoje prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, o ile zachodzi jedna z poniżej wymienionych przesłanek:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane,
 2. przetwarzanie odbywało się na podstawie Twojej zgody, którą następczo wycofałeś a brak jest innej podstawy przetwarzania danych,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych,
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w innych celach niż wskazane w lit c) powyżej i sprzeciw ten został uznany za zasadny,
 5. dane osobowe były przetwarzane niegodnie z prawem

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Administrator może zachować pewne dane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Prawo do ograniczenia przetwarzania  przysługuje Ci  w przypadkach, gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, nie dłużej jednak niż na okres 14 dni;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu dotyczących Cię danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 • prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o treść art. 21 ust 1 RODO,

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych) wymaga uzasadnienia przez Ciebie i podlega każdorazowej ocenie przez Administratora.

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie- w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody oznacza, iż możesz w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje w przypadku uznania , że Twoje prawa do ochrony danych osobowych bądź inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie: PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Wszelkie opisane w pkt. 1) -7) prawa możesz realizować poprzez kontakt z nami na nr telefonu bądź e-mail wskazany we wstępnie do niniejszej Polityki prywatności.
 2. Występując z żądaniem, o którym mowa w pkt. 1)- 7) powstaje po stronie Administratora obowiązek ustosunkowania się do tego żądania w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania bądź ilość zgłoszonych żądań Administrator nie będzie w stanie ustosunkować się do żądania w powyższym terminie, zostaniesz o tym niezwłocznie powiadomiony a czas Administratora na odpowiedź na żądanie zostanie przedłużony o kolejne dwa miesiące. Odpowiedź na zgłoszone żądanie skierowana zostanie do Ciebie drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego skierowano wniosek. W przypadku wniosków kierowanych drogą listowną, odpowiedź udzielona zostanie listem zwykłym na wskazany adres korespondencyjny, chyba że z treści listu wynikać będzie wola otrzymania odpowiedzi na wskazany adres e-mail.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi a niektórych przypadkach do momentu wycofania wyrażonej zgody (wtedy, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) lub do chwili zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (wtedy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie tego okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji o danych osobowych zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań opartych na właściwej podstawie prawnej w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podmiotami świadczącymi dla Administratora usługi outsourcingowe np. hostingu i obsługi Strony, usług IT, prawne i doradcze, usługi świadczone przez firmy kurierskie i drukarskie.

Polityka plików Cookies

 1. Pliki cookies czyli (tzw. ciasteczka) to tekstowe pliki, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Zawartość plików pozwala rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową na danym urządzeniu. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony/serwisu internetowego z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny numer.
 2. Serwis internetowy, na którym się obecnie znajdujesz, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować stronę internetową do potrzeb Użytkowników, w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z usług dostępnych na stronie internetowej. Pliki cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, statystyki, wtyczki społecznościowe.
 3. W celach, o których mowa w ust. 2 Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP Komputera, ilości spędzonego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystaniu z poszczególnych funkcjonalności usług, o urządzeniu i przeglądarce internetowej.
 4. Dane określone w ust. 3 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. w prawie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu Użytkownikom korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze Strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na Stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 5. W serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies „sesyjne” i „stałe”. Sesyjne pliki cookies to takie które są umieszczane na urządzeniu Użytkownika tylko w chwili, kiedy Użytkownik jest w danej chwili na stronie internetowej; stałe pliki cookies to takie, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez jakiś określony czas lub do chwili, kiedy Użytkownik ich sam nie usunie.
 6. W przeglądarce internetowej można w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, włącznie z całkowitą blokadą zapisywania plików cookies na urządzeniu. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies. Całkowita blokada plików Cookies może natomiast uniemożliwiać prawidłowe zastosowanie niektórych funkcji Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 7. O ile na Stronie umieścimy nagrania wideo z serwisu YouTube, odtwarzając te nagrania, wykorzystywane będą pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 8. Serwis nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

 

 • Logi serwera www

 

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do Serwera zapisywane jest w logach Serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.